تبلیغات
آذربایجان،آنا وطن - مطالب آموزش خط آذربایجانی وخط باستانی ترکی
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

آذربایجان،آنا وطن
 
qaflansəsi- قافلان سسی به علت تغییر آى پى صحفه اول وبلاگ توسط مخابراط دسترسى حتى با فیلتر شكن ممكن نیست،براى

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ 1389/08/13 توسط blogçi

Türkün dili ték  sevgili istékli dil olmaz

 Başqa dilé qatsan bu ésil dil ésil olmaz

*Azérbaycan Türkcé élifbas formasi*

* آذربایجان توركجه الفبا فورماسی * 


latin

عرب 

örnék 

فارس

örnék

فارس
Aa  آ ا Azérbaycan آذربایجان َAna مادر
Bb ب Barış صلح Baci خواهر
Cc ج Ceyran آهو Carçi جارچی
Çç چ Çém مه Çarıq چاریق
Dd د Dalqa موج Daraq شانه
Ee ا کسره ev خانه el ملت
Əə=Éé ا فتحه Əl دست əkmək نان
Ff ف Fayton فایتون fayiz% درصد
Gg گ Gecé شب gémi کشتی
Ğğ غ Bağ باغ Dağ کوه
Hh ح Heyva به Hamar صاف
İi ای İstékli جذاب İnanc باور
ائ ılıq خنک ıldırım رعد
Jj ژ Japon ژاپن Jalé ژاله
Kk ک Kitab کتاب köynék پیراهن
Ll ل Lanba چراغ Lam آرام
Mm م Maral آهو Meşé چمن زار
Nn ن naqıl داستان Naxır گله
Oo او ضمه Oyuncaq اسباب بازی Otaq اتاق
Öö اؤ ölüm مرگ ölçü اندازه
Pp پ paltar لباس pay سهم
Qq ق qaranfil پرستو qarqa کلاغ
Rr ر Birlıq اتحاد Bir یک
Ss س ث ص Sevgi محبت Sevinc خوشحال
Şş ش şanli با افتخار Şén شاد
Tt ت ط tanış آشنا toy عروسی
Uu او uzaq دور unutmaq فراموشی
Üü ؤ üzüm انگور üzmaq شنا
Vv و vurğun عاشق vuqar بلندمرتبه
Xx خ xumar خمار xérité نقشه
Yy ی yalan دروغ yabanci بیگانه
Zz ز ظ ض ذ zéngin ثروتمند zarafat شوخی
 
bilméliyik: türk dilindé (R) vé (ğ) iylé başlanan hérf yoxdur
 
بو جدولین شكیلینی اشاغدان اندیریب و یولداشلارا ورین
yazmaq için Türkish keybordun
 
 ı(Regional and language options)ı artırın dil bölümüné

start/control panel/Regional and language options/languages/details/settings/add/turkish

start/control panel/Regional and language options/languages/details/settings/add/azer(latin

é=ə hérfi Türkish keybordunda é = shift+~ yazilir

Azérbaycan keybord kiçik hérf (shift siz)ı

Azérbaycan keybord böyük hérf (shift li)ı

طبقه بندی: آذربایجان،  دنیا،  فرهنگی و هنری و اجتمایی،  آموزش خط آذربایجانی وخط باستانی ترکی، 
نوشته شده در تاریخ 1389/08/13 توسط blogçi

- خط کریل (سیریلیک)

Perso-Arabic Latin Cyrillic Latin IPA
—1929 1929–1939 1958–1991 1992—
A a А а A a [ɑ:]
B в Б б B b [b]
Ç ç Ҹ ҹ C c [ʤ]
چ C c Ч ч Ç ç [ʧ]
D d Д д D d [d]
E e Е е E e [ɛ]
ع Ə ə Ə ə Ə ə [æ]
F f Ф ф F f [f]
گ G g Ҝ ҝ G g [gʲ]
Ƣ ƣ Ғ ғ Ğ ğ [ɣ]
ﺡ,ﻩ H h Һ һ H h [h]
X x Х х X x [x]
ی Ь ь Ы ы I ı [ɯ]
ی I i И и İ i [ɪ]
ژ Ƶ ƶ Ж ж J j [ʒ]
ک K k К к K k [k]
Q q Г г Q q [g]
L l Л л L l [l]
M m М м M m [m]
N n Н н N n [n]
O o О о O o [ɔ]
Ɵ ɵ Ө ө Ö ö [œ]
پ P p П п P p [p]
R r Р р R r [r]
ﺙ,ﺱ,ﺹ S s С с S s [s]
Ş ş Ш ш Ş ş [ʃ]
ﺕ,ﻁ T t Т т T t [t]
U u У у U u [u]
Y y Ү ү Ü ü [y]
V v В в V v [v]
ی J j Ј ј Y y [j]
ﺫ,ﺯ,ﺽ,ﻅ Z z З з Z z [z]
طبقه بندی: آموزش خط آذربایجانی وخط باستانی ترکی،  آذربایجان،  فرهنگی و هنری و اجتمایی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ