تبلیغات
آذربایجان،آنا وطن - آموزش خط آذربایجانی
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

آذربایجان،آنا وطن
 
qaflansəsi- قافلان سسی به علت تغییر آى پى صحفه اول وبلاگ توسط مخابراط دسترسى حتى با فیلتر شكن ممكن نیست،براى

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ 1389/08/13 توسط blogçi

Türkün dili ték  sevgili istékli dil olmaz

 Başqa dilé qatsan bu ésil dil ésil olmaz

*Azérbaycan Türkcé élifbas formasi*

* آذربایجان توركجه الفبا فورماسی * 


latin

عرب 

örnék 

فارس

örnék

فارس
Aa  آ ا Azérbaycan آذربایجان َAna مادر
Bb ب Barış صلح Baci خواهر
Cc ج Ceyran آهو Carçi جارچی
Çç چ Çém مه Çarıq چاریق
Dd د Dalqa موج Daraq شانه
Ee ا کسره ev خانه el ملت
Əə=Éé ا فتحه Əl دست əkmək نان
Ff ف Fayton فایتون fayiz% درصد
Gg گ Gecé شب gémi کشتی
Ğğ غ Bağ باغ Dağ کوه
Hh ح Heyva به Hamar صاف
İi ای İstékli جذاب İnanc باور
ائ ılıq خنک ıldırım رعد
Jj ژ Japon ژاپن Jalé ژاله
Kk ک Kitab کتاب köynék پیراهن
Ll ل Lanba چراغ Lam آرام
Mm م Maral آهو Meşé چمن زار
Nn ن naqıl داستان Naxır گله
Oo او ضمه Oyuncaq اسباب بازی Otaq اتاق
Öö اؤ ölüm مرگ ölçü اندازه
Pp پ paltar لباس pay سهم
Qq ق qaranfil پرستو qarqa کلاغ
Rr ر Birlıq اتحاد Bir یک
Ss س ث ص Sevgi محبت Sevinc خوشحال
Şş ش şanli با افتخار Şén شاد
Tt ت ط tanış آشنا toy عروسی
Uu او uzaq دور unutmaq فراموشی
Üü ؤ üzüm انگور üzmaq شنا
Vv و vurğun عاشق vuqar بلندمرتبه
Xx خ xumar خمار xérité نقشه
Yy ی yalan دروغ yabanci بیگانه
Zz ز ظ ض ذ zéngin ثروتمند zarafat شوخی
 
bilméliyik: türk dilindé (R) vé (ğ) iylé başlanan hérf yoxdur
 
بو جدولین شكیلینی اشاغدان اندیریب و یولداشلارا ورین
yazmaq için Türkish keybordun
 
 ı(Regional and language options)ı artırın dil bölümüné

start/control panel/Regional and language options/languages/details/settings/add/turkish

start/control panel/Regional and language options/languages/details/settings/add/azer(latin

é=ə hérfi Türkish keybordunda é = shift+~ yazilir

Azérbaycan keybord kiçik hérf (shift siz)ı

Azérbaycan keybord böyük hérf (shift li)ı

طبقه بندی: آذربایجان،  دنیا،  فرهنگی و هنری و اجتمایی،  آموزش خط آذربایجانی وخط باستانی ترکی، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ